Tử Vi 2016 Tuổi Hợi

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Tân Hợi nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Tân Hợi nữ mạng, 46 tuổi (âm lịch), sinh từ 27/01/1971 đến 14/02/1972 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Ất Hợi nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Hợi nữ mạng, 22 tuổi (âm lịch), sinh từ 31/01/1995 đến 18/02/1996 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Hợi nữ mạng, 58 tuổi (âm lịch), sinh từ 08/02/1959 đến 27/01/1960 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Tân Hợi nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Tân Hợi nam mạng, 46 tuổi (âm lịch), sinh từ 27/01/1971 đến 14/02/1972 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Quý Hợi nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý Hợi nam mạng, 34 tuổi (âm lịch), sinh từ 13/02/1983 đến 01/02/1984 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Quý Hợi nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý Hợi nữ mạng, 34 tuổi (âm lịch), sinh từ 13/02/1983 đến 01/02/1984 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Đinh Hợi nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Hợi nữ mạng, 70 tuổi (âm lịch), sinh từ 22/01/1947 đến 09/02/1948 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Kỷ Hợi nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Hợi nam mạng, 58 tuổi (âm lịch), sinh từ 08/02/1959 đến 27/01/1960 trong năm 2016 Bính Thân