Tử Vi 2016 Tuổi Ngọ

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Bính Ngọ nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Bính Ngọ nữ mạng, 51 tuổi (âm lịch), sinh từ 21/01/1966 đến 08/02/1967 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Canh Ngọ nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Canh Ngọ nữ mạng, 27 tuổi (âm lịch), sinh từ 27/01/1990 đến 14/02/1991 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Canh Ngọ nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Canh Ngọ nam mạng, 27 tuổi (âm lịch), sinh từ 27/01/1990 đến 14/02/1991 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Mậu Ngọ nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Mậu Ngọ nữ mạng, 39 tuổi (âm lịch), sinh từ 07/02/1978 đến 27/01/1979 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Giáp Ngọ nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Giáp Ngọ nữ mạng, 63 tuổi (âm lịch), sinh từ 03/02/1954 đến 23/01/1955 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Nhâm Ngọ nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Nhâm Ngọ nữ mạng, 75 tuổi (âm lịch), sinh từ 15/02/1942 đến 04/02/1943 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Mậu Ngọ nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Mậu Ngọ nam mạng, 39 tuổi (âm lịch), sinh từ 07/02/1978 đến 27/01/1979 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Bính Ngọ nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Bính Ngọ nam mạng, 51 tuổi (âm lịch), sinh từ 21/01/1966 đến 08/02/1967 trong năm 2016 Bính Thân