Tử Vi 2016 Tuổi Sửu

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Tân Sửu nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Tân Sửu nữ mạng, 56 tuổi (âm lịch), sinh từ 15/02/1961 đến 04/02/1962 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Đinh Sửu nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Sửu nữ mạng, 20 tuổi (âm lịch), sinh từ 07/02/1997 đến 27/01/1998 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Quý Sửu nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý Sửu nữ mạng, 44 tuổi (âm lịch), sinh từ 03/02/1973 đến 22/01/1974 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Ất Sửu nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Sửu nữ mạng, 32 tuổi (âm lịch), sinh từ 21/01/1985 đến 08/02/1986 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Kỷ Sửu nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Sửu nữ mạng, 68 tuổi (âm lịch), sinh từ 29/01/1949 đến 16/02/1950 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Quý Sửu nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý Sửu nam mạng, 44 tuổi (âm lịch), sinh từ 03/02/1973 đến 22/01/1974 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Đinh Sửu nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Sửu nam mạng, 20 tuổi (âm lịch), sinh từ 07/02/1997 đến 27/01/1998 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Ất Sửu nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Sửu nam mạng, 32 tuổi (âm lịch), sinh từ 21/01/1985 đến 08/02/1986 trong năm 2016 Bính Thân