Tử Vi 2016 Tuổi Tị

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Quý Tỵ nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý Tỵ nam mạng, 64 tuổi (âm lịch), sinh từ 14/02/1953 đến 02/02/1954 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Đinh Tỵ nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Đinh Tỵ nam mạng, 40 tuổi (âm lịch), sinh từ 18/02/1977 đến 06/02/1978 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Ất Tỵ nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Tỵ nam mạng, 52 tuổi (âm lịch), sinh từ 01/02/1965 đến 20/01/1966 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Kỷ Tỵ nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Kỷ Tỵ nam mạng, 28 tuổi (âm lịch), sinh từ 06/02/1989 đến 26/01/1990 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Quý Tỵ nam mạng, 64 tuổi (âm lịch), sinh từ 14/02/1953 đến 02/02/1954 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Ất Tỵ nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Ất Tỵ nữ mạng, 52 tuổi (âm lịch), sinh từ 01/02/1965 đến 20/01/1966 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Tân Tỵ nữ mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Tân Tỵ nữ mạng, 76 tuổi (âm lịch), sinh từ 27/01/1941 đến 14/02/1942 trong năm 2016 Bính Thân

Coi xem thái ất tử vi 2016 tốt xấu cho người tuổi Tân Tỵ nam mạng

Đây là phần luận giải lá số tử vi Tân Tỵ nam mạng, 76 tuổi (âm lịch), sinh từ 27/01/1941 đến 14/02/1942 trong năm 2016 Bính Thân