​Điều kiện bán lại nhà

Một số điều kiện cần có để bán lại nhà mua theo gói 30.000 tỷ đồng

Trong thời hạn chưa đủ 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu bên mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được phép bán lại cho Nhà