mở cửa thị trường

Doanh nghiệp Việt cần có sự ổn định nhân sự trước khi có sự mở cửa thị trường

Kinh tế Việt Nam phát triển mạnh trong những năm qua, trong khi nguồn lao động trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu cấp bách đó nên nhiều công ty trong nước phải tuyển dụng từ các quốc