Tự học

Trắc nghiệm: Những kiểu học và làm việc của bạn?

Bạn chắc chắn không muốn cũng như không có khả năng làm việc theo nhóm. Bạn cần thúc đẩy sở trường của bạn bằng cách cài đặt những mục tiêu mới cho chính bản thân bạn, những mục tiêu